พัฒนาการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาปี 2546
     ก่อตั้ง บริษัท พารากอน อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด
        ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท
ปี 2547
     เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,000,000 บาท
     ปรับพื้นที่ทำงานเป็นห้องสะอาด (Clean Room: class         10k – 100k)
     ได้รับการรับรองโรงงานสีขาว
ปี 2548
     ได้รับการรับรองการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน         ISO9001: 2000
ปี 2549
     ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน         ISO14001: 2004
ปี 2550
     ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546
ปี 2551
     ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์
        ในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง 


Request a free consultation!
 

Certificate : 2547 to Present

Click her.          
     
 
 
Paragon Electronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use