ผังการบริหารงานของบริษัทฯ
     บริษัทฯ วางผังบริหารให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดทำให้คล่องตัวในการ
สั่งงาน สายการบังคับบัญชาค่อนข้างสั้น มี 5 ระดับดังนี้ ผู้จัดการทั่วไป
ผู้ัจัดการ หัวหน้าแผนก ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานและพนักงานทั่วไป
บริษัทฯ แบ่งงานเป็น 5 ฝ่ายคือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและควบคุมคุณ
ภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดการและฝ่ายความปลอดภัย ซึ่งในแต่
ละฝ่ายก็ยังมีการแบ่งเป็นแผนกๆ เพื่อให้การทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้นการ
วางผังการบริหารงานให้มีขนาดกะทัดรัดนี้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีระดับ
หัวหน้างานแยกย่อยกันไป การมอบอำนาจในการทำงานก็มีส่วนทำให้
องค์กรมีความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 

Request a free consultation!
 
 


        
Paragon Electronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use