ค่านิยมหลักของบริษัท (Core Values)
ค่านิยมหลักของบริษัทฯ เป็นรากฐานสำคัญที่แปลงวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในแต่ละกระบวนการแต่ละวัน ค่านิยมหลักที่บริษัทฯ และพนักงานยึดถือประกอบด้วย
1. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Honesty and Integrity)
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานพึงมีของพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรและลดความสูญเปล่า รวมถึงการคาดการณ์ถึงผลลบที่จะเกิดขึ้นจากวิธีการทำงานของบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางการป้องกันและซื่อตรงต่อการแก้ปัญหา

2. ความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจเอาต์ซอร์ส เพราะบริษัทฯ เปรียบเสมือนหนึ่งเป็นผู้แทนการทำงานในกระบวนการหรือวิธีการของบริษัทลูกค้า ความรู้สึกรับผิดชอบมีส่วนทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องการ และยังจะทำให้งานที่ปฏิบัตินั้นมีคุณภาพขึ้นด้วย พนักงานจะต้องสำนึกว่างานที่ตนเองปฏิบัตินั้นมีสิ่งที่สำคัญต่อผู้ที่จะรับมอบงานจากเรา พนักงานจะได้รับการปลูกฝังความสำนึกรับผิดชอบโดยการให้ความความสำคัญของคำว่า “ผู้ที่รับงานจากเราไปคือลูกค้าของเราและลูกค้าคือผู้ที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้” มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดี

3. การยอมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Change)
บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการยอมรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในสภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงเกือบจะตลอดเวลา บริษัทฯ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เพื่อรองรับกับสภาวะดังกล่าว ดังนั้นเพื่อความคงอยู่ขององค์กร พนักงานจะต้องยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงต้องปรับตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งใดๆ นั้นจะถือเอาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง

4. ใฝ่เรียนรู้ (Learning)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้โดยถือว่า การเรียนรู้เป็นกิจกรรมสามัญปกติในชีวิตการทำงานประจำวันซึ่งจะต้องปฏิบัติกันในทุกระดับตลอดทั่วทั้งองค์กร การใฝ่เรียนรู้จะมีคุณค่าหากว่าได้มีปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งองค์กรซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่ง ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และทำให้มีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเดิม การเรียนรู้จะไม่มุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านแต่จะมุ่งเน้นไปที่การใช้ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล ในการปฏิบัติงานด้วยเป้าหมายที่แน่วแน่และชัดเจน

5. ริเริ่ม สร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative)
บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจกับระยะเวลาที่ใช้เพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยความตั้งใจในการสร้างปัจจัยแวดล้อมทุกด้านที่เปิดให้มีการสื่อสารแบบเปิดกว้างทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและมีวิถีทางใหม่ๆ ในการพิจารณาจัดการกับปัญหา อันนำมาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมอีกทั้งยังทำให้นวัตกรรมผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานประจำวันและวัฒนรรมในองค์กร

6. ความสามารถเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurships)
ด้วยวิสัยทัศน์ที่บริษัทฯ ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจเอาต์ซอร์ส และประกอบกับความต้องการในธุรกิจนี้กำลังเพิ่มมากขึ้น แนวทางหนึ่งที่จะขยายธุรกิจคือการสร้างให้พนักงานมีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ การที่พนักงานเดินออกจากบริษัทฯ ไปด้วยความมุ่งมั่นที่สร้างธุรกิจเอาต์ซอร์สของตนเองนั้น บริษัทฯ มีความภูมิใจในความมุ่งมั่นดังกล่าวและจะให้การสนับสนุนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งรวมถึงการประคับประคองให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยตนเอง การเป็นเครือข่ายทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นพนักงานจะต้องได้รับการปลูกฝังให้เกิดความคิดจินตนาการและนำจินตนาการนั้นมาร่างลงแบบเพื่อหาความเป็นไปได้ที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจจริง
   

Request a free consultation!
 


Paragonelectronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use