Why Outsourcing
        ในสภาพการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การลดหรือควบคุมต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่จำเป็นอันดับหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ วิธีการสามัญอย่างหนึ่งคือ การรับเหมาช่วงหรือ Outsourcing เป็นวิธีการรับเหมาแรงงาน เช่น รับผลิต ตรวจสอบ ฯลฯ ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม OEM ในป้จจุบันมักจะใช้วิธีการลดต้นทุนโดยการ Outsourcing

        หลักการโดยทั่วไปของการทำ Outsourcing คือ เมื่อโรงงานต้องการลดต้นทุนการผลิตของตัวเอง ก็จะว่าจ้างให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านจ้างเหมาแรงงานให้จัดหาแรงงานตามจำนวนที่ต้องการและส่งให้กับบริษัทตนเอง โดยวิธีการนี้ทำให้ค่าจ้างแรงงานบางส่วนถูกโอนย้ายมายังบริษัทจ้างเหมาแรงงาน เช่น หากบริษัท (ก) ต้องการจ้างแรงงานด้วยตนเอง บริษัท (ก) จะต้องจ่ายค่าจ้างและรวมสวัสดิการต่างๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 350 บาทต่อคนต่อวัน แต่หากจ้างบริษัทจ้างเหมาแรงงานก็จะจ่ายเงินน้อยกว่าที่จะว่าจ้างเอง โดยจ่ายให้บริษัทจ้างเหมาแรงงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบกับแรงงานเอง ซึ่งผลของวิธีการดังกล่าวทำให้แรงงานผู้นั้นจะำได้รับค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้นต่ำหรือมากกว่าเพียงเล็กน้อย เล็กน้อย ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ เช่น แรงงานจะไม่ได้รับค่าจ้างเหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพตามความเป็นจริง แรงงานไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรเพราะว่าเมื่อเข้ามาทำงานระยะหนึ่งแล้วจะคอยมองหาบริษัทใหม่ที่สามารถจ่ายค่าจ้างให้สูงกว่าหรือบริษัทที่เปิดโอกาสให้เป็นพนักงานประจำ แรงงานไม่ได้มีการพัฒนาเนื่องจากไม่มีความแน่นอนของระยะเวลาการจ้างงาน  จึงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นจำนวนมาก มีการขาดสายลาป่วยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องไปยังคุณภาพของการผลิตและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายใหม่จะกำหนดให้การจ่ายค่าจ้างแรงงานให้เท่าเทียมกันก็ตาม ปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่ได้หมดไป        บริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านนี้โดยว่าจ้างแรงงานเป็นของตนเองและรับงานจากโรงงานต่างๆ เข้ามาทำในพื้นที่ของตนเอง มีการบริหารจัดการด้านการผลิตและคุณภาพของตนเองโดยทำตัวเองเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของสายกระบวนการผลิตของโรงงานที่ว่าจ้าง ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้และยังสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอีกด้วย


   

Request a free consultation!
 


Paragonelectronics © 2009. All Rights Reserved

Privacy Policy  |  Terms Of Use